Monday, August 2, 2010

Banurukotti

Designer: Olga Kotlyarova
Fabric: Belfast 32, Linda 27
Thread: Madeira 2408, DMC
Stitched by Olga mayskaya Kotlyarova