Saturday, February 9, 2013

Folk Doves

Designer: Ginger & Spice (from JCS Nov./Dec. 1997 magazine)
Fabric: 32 white Jobelan
Threads: DMC 115
Stitched by Carol I.